logo

  • visinski radovi
  • auto košara
  • Pranje fasada
  • Radovi na visini

Hortikultura

Iskoristite našu pomo? za lakše ure?enje oku?nica, parkova i drugih javnih prostora. Osim rušenja ili sadnje drve?a, nudimo usluge orezivanja drve?a i grmova, sanacije stijenskih pokosa, postavljanja zaštita od ptica te zaštitnih mreža.


Popis dosadašnjih izvedenih radova na stijenskim pokosima:

1. Sanacija stijenskog pokosa u Bara?evoj ulici u Rijeci
Investitor: GRAD RIJEKA 

2. Sanacija stijenskog pokosa u Laginjinoj ulici u Rijeci
Investitor: RIJEKA PROMET d.o.o.   

3. Sanacija stijenskog pokosa u ulici B. Markovi?-parkiralište u Rijeci
Invesitor: RIJEKA PROMET d.o.o.   

4. Zaštita stijenskog pokosa u ulici 1. maja u Rijeci
Investitor: CVIJE?ARSTVO d.d.   

5. Sanacija usijeka na pruzi Škrljevo-Bakar u km 4 + 200/700
Investitor: HŽ d.o.o.   

6. ?iš?enje vegetacija za pokosa iznad H.E. RIJEKA
Investiror: HEP

horti


IMG_20210408_112234 IMG_20210409_085253_1 IMG_20210409_102234_1 IMG_20210421_145547

Tagovi

oprema za visinske radove, tehni?ko rješenje, pranje fasada, montiranje, bojenje na visini, li?enje na visini, sje?a stabala, orezivanje drve?a, oblikovanje krošnje, visoka stabla, nepristupa?na mjesta, rušenja stabala kod objekata, iznajmljivanje autokošare, radovi autokošare,

auto košara

Rijeka, autokošara Opatija